Gegevens over Angenot, L.H.J.
  Geboren te Den Haag op 1901.01.07
  Overleden te Bussum op 1979.11.25
Opleiding: Nutsschool Den Haag/;Gemeentelijke H.B.S./-1920;TH Delft Weg- en Waterbouwkunde/1920-1926;RU Leiden
Nevenfuncties: Commissie van Bijstand voor de tentoonstelling "Rotterdam 1937" van het Centraal Comité voor Jongere Werklozen/lid/1937;Commissie inzake richtlijnen voor een nieuwe woningpolitiek/lid/1941 en 1946;commissie voor regionale bevolkingsprognose/voorzitter/1943-1953;commissie ter toekenning van de Hudigmedaille/lid/1949;adviescommissie voor de publicaties van het Centraal Bureau voor de Statistiek betreffende de berekeningen omtrent de toekomstige loop der Nederlandse bevolking van 1951-1981/lid/1951-1959;N.I.R.O.V.:Commissie voor de Stedebouwkundige zorg voor de Binnenstad/lid/1950-1957;Stedebouwkundige Raad van het N.I.R.O.V./lid/1956-1957;commissie Bebouwingsdichtheid n.a.v. publicatie nr. 7 van de Rijksdienst van het Nationale Plan/lid/1949-1959;Standing European Committee on Urban Renewal/lid/1970-1979;begeleidingscommissie Jubileumuitgave Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Stedebouw/lid/1979.
Archief: NAI/ANGE
Werken:
(0)
Artikelen:
(93)
openen Berekening van de stabiliteit van een Verticale Mast.
openen Hulpformules bij het schatten van het eigen gewicht van vakwerkliggers
openen De gronddruktheorie van Coulomb voor keermuren.
openen De industriele ontwikkeling van Antwerpen, Hamburg en Rotterdam.
openen Het uitbreidingsplan van Marseille door Jacques Greber.
openen Over de toekomstige omvang van de woningvoorraad in Nederland.
openen Rotterdam en de industrialisatie.
openen Bestrijding van werkloosheid van de jeugd door uitstoting van ouderen.
openen De bevolkingspyramide op de tentoonstelling "Ontdek Uw stad".
openen De ontvolking van het stadscentrum van Rotterdam.
openen Behoefte aan meer woningen zonder bevolkingsaanwas.
openen De dempingen in de stadsdriehoek.
openen De betekenis van achtergevelrooilijnen.
openen Stadsvernieuwing en woningverbetering
openen De havenontwikkeling onder Pernis.
openen Het uitbreidingsplan Linker Maasoever.
openen De stadverbeteringen in Rotterdam.
openen Hoe de Technische Dienst de verschijnselen op de woningmarkt in het oog houdt.
openen Een precisering inzake streekplannen.
openen Uit de geschiedenis van 's-Gravendijkwal.
openen Proeve van een verkeerspolentheorie.
openen De grenswijziging van Rotterdam.
openen Het stedebouwkundig ontwerpen van een industriewijk.
openen Moderne ontwerpen van industriewijken.
openen Le plan de réconstruction du centre de Rotterdam.
openen Inleiding over het Rapport van de Commissie voor richtlijnen voor een nieuwe woningpolitiek.
openen De inrichting van industrieterreinen.
openen Planologische aspecten van de industrialisering van Nederland.
openen Analyse van het stedebouwkundig onderzoek.
openen De lineaire stad.
openen De derde factor in het herstel van Rotterdam.
openen Bevolkingsvermeerdering en bevolkingsspreiding.
openen De verkeerspolentheorie als hulpmiddel bij de verkeersprognose is steden.
openen De verspreiding van de bewoonde woningen van het woningtekort op 31 mei 1947.
openen Stads- en streekplannen en de industrie.
openen Saltaire een eeuw oud.
openen De woningwet en de industrie.
openen Hvor bør industrien plaseres? Desentralisering av industrien.
openen De mathematische methode in het sociaal-economisch en sociaal onderzoek.
openen Sanering in de bebouwde kom.
openen Het wezen van de Moderne Stedebouwkunde.
openen Het Westen des lands
openen Evolution historique de l'urbanisme d'Amsterdam: le passe et l'avenir.
openen De afstandsfactor in de verkeeerspolentheorie.
openen The garden city idea in the Netherlands since 1930.
openen Le Phénomène de la depopulation du centre d' Amsterdam.
openen Age structure and number of dwellings in the Netherlands.
openen De vruchtbaarheid van de vrouwenbevolking in Rotterdam in 1870.
openen Overbevolking in Nederland.
openen Stedelijk klimaat en stedebouwfysica.
openen De voorwaardelijkheid van de ruimtelijke ordening.
openen Problems of housing densities in urban renewal.
openen Schets van de eerste kwart-eeuw stedebouwkundig onderzoek in Nederland.
openen Iteratiemethodes bij de vooruitberekening van het verkeer over een net van wegen.
openen De openbare werken in Nederland voor 1900.
openen De openbare werken in Nederland sinds 1900.
openen Het gebruik van het verkeerspolenmodel voor de berekeningen van regionaal en stedelijk verkeer.
openen Planologische problemen van een binnenstad
openen Richtlijnen voor een nieuwe woningpolitiek
openen Hoe het groeide
openen De architectonische verzorging van industriewijken
openen Autosnelwegen in en rond de stad
openen Stads- en streekplannen en de industrie
openen Ned. Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw
openen Personalia
openen De dichtheid van bebouwing
openen Vlaardingen bouwde in tien jaar voor 22.000 nieuwe inwoners 7.368 woningen
openen Zal gronschaartste het eengezinshuis doen verdwijnen?
openen Gemeentelijke grondpolitiek
openen Wonen in het stadscentrum van Rotterdam
openen Forumvergadering over stedebouw en industrie
openen Week van de volkshuisvesting
openen Stedebouw oop twee niveaus II
openen De uitbreidende en uitdijende stad
openen Prof. ir. L.H.J. Angenot
openen Streekplan Twente ligt ter visie
openen Ruimtelijke ordening en geografie
openen Onderzoek in centrum van Den Haag
openen Kritieke ruimtelijke ordening: kritische planologie
openen Evaluatie van woonwijken
openen Kerngroepen milieu en verkeer
openen TH Delft
openen Groothandelsgebouw: a work of bureaucracy and genius
openen Boekbespreking; Richtlijnen voor een nieuwe woningpolitiek
openen Personalia
openen Gevolgen van expansie en maatschappelijke ongelijkheid
openen Allerlei.Hedendaagsche stedebouw. Een cursus te Delft
openen Mededeelingen
openen Stedebouwkundige leergang
openen De Jordaan
openen Fabrikanten, de smaakmakers van de stedebouw
openen De mens in dichte pakking
Boeken:
(8)
openen De toekomstige loop der bevolking in Nederland en in het havengebied van Rotterdam.
openen De industrialisatie van Rotterdam.
openen De industriele ontwikkeling van Rotterdam tien jaar geleden en thans.
openen Planologische problemen bij de herbouw van het centrum van een grote stad.
openen Verhandelingen over het vraagstuk van de dichtheid van bebouwing.
openen De uitbreidende en uitdijende stad.
openen Introduction of the Application of the Theory of Traffic Poles in Forecasts of Traffic in a Network of Roads.
openen College Sociogenese van de Stedebouwkunde, naar het college van 1972-1973 (hb 41).
Lezingen:
(20)
openen Voordracht over voor- en na-oorlogse wijken.
openen Voordracht over de problemen van stads- en streeko
openen Het Nederlandse fabrikaat in de toekomst
openen Inleiding over het rapport "Richtlijnen voor een
openen Voordracht over de stadsontwikkeling van Rotterdam
openen De eisen aan de vestigingsplaats van de industrie
openen De verschillende facetten van het vak stedebouw en
openen Amsterdam in het kader van de ontwikkeling van het
openen De vorming van stedebouwkundigen
openen De sociale strekking van de stedebouw
openen De industrialisatie van Nederland als planologisch
openen Het probleem van de overbevolking in het westen va
openen Koopcentra
openen De uitdijende stad
openen Het groene hart van Holland
openen Behoud en aanpassing van de historische stadskerne
openen Binnensteden
openen De stedebouwkundige ontwikkeling van Amsterdam
openen De bevolkingsexplosie
openen La rénovation urbaine
Essay:
L.H.J. Angenot (1901-1979)

Angenot behoorde met Van Lohuizen en Steigenga tot de pioniers van het stedenbouwkundig onderzoek.
Na zijn afstuderen, in 1926, als civiel ingenieur ging hij rechten studeren en behaalde het kandidaatsexamen. Naast zijn studie voor civiel ingenieur volgde hij aan ... meer

In 1.80 sec.